Закон про місцеве самоврядування

Сторінки: 1 2 3 4 5

Стаття 72. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних
адміністрацій районним, обласним радам

1. Місцеві державні адміністрації є підзвітними відповідним
районним, обласним радам у виконанні програм
соціально-економічного і культурного розвитку, районних, обласних
бюджетів, підзвітними і підконтрольними у частині повноважень,
делегованих їм відповідними районними, обласними радами, а також у
виконанні рішень рад з цих питань.

2. Районна, обласна рада може шляхом таємного голосування
висловити недовіру голові відповідної місцевої державної
адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення
і дає відповідній раді обґрунтовану відповідь.

3. Якщо недовіру голові районної, обласної державної
адміністрації висловили не менш як дві третини депутатів від
загального складу відповідної ради, Президент України приймає
рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Стаття 73. Обов’язковість актів і законних вимог органів та
посадових осіб місцевого самоврядування

1. Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови
районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної,
міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в
межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма
розташованими на відповідній території органами виконавчої влади,
об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та
організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які
постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

2. На вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого
самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на
відповідній території підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання цих
органів для подання інформації з питань, віднесених до відання
ради та її органів, відповіді на запити депутатів.

3. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та
організації, а також громадяни несуть встановлену законом
відповідальність перед органами місцевого самоврядування за
заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або
бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та
посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих
їм повноважень.

Стаття 74. Відповідальність органів та посадових осіб
місцевого самоврядування

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть
відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою,
державою, юридичними і фізичними особами.

2. Підстави, види і порядок відповідальності органів та
посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією
України, цим та іншими законами.

Стаття 75. Відповідальність органів та посадових осіб
місцевого самоврядування перед територіальними
громадами

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є
підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед
територіальними громадами. Вони періодично, але не менш як два
рази на рік, інформують населення про виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету,
з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними
громадами про свою діяльність.

2. Територіальна громада у будь-який час може достроково
припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони
України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують
здійснення наданих їм законом повноважень.

3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень
органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальними
громадами визначаються цим та іншими законами.

Стаття 76. Відповідальність органів та посадових осіб
місцевого самоврядування перед державою

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть
відповідальність у разі порушення ними Конституції або законів
України.

2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань
здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є
підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 77. Відповідальність органів та посадових осіб
місцевого самоврядування перед юридичними і
фізичними особами

1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті
неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого
самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого
бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або
бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок
їх власних коштів у порядку, встановленому законом.

2. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних
осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності
органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в
судовому порядку.

Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради

1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в
місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у
випадках:
1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції
України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи
при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у
відповідність із законом;
2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у
строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань,
віднесених до її відання.

2. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в
місті ради за наявності підстав, передбачених частиною першою цієї
статті, та в інших випадках можуть бути припинені достроково за
рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого
референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради
визначається законом про місцеві референдуми.

3. Питання про дострокове припинення повноважень сільської,
селищної, міської, районної в місті ради за рішенням місцевого
референдуму може бути порушене сільським, селищним, міським
головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що
проживають на відповідній території і мають право голосу.

4. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї
статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними,
висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада
України може призначити позачергові вибори сільської, селищної,
міської, районної у місті, районної, обласної ради. Питання про
призначення Верховною Радою України позачергових виборів
сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної
ради може порушуватись перед Верховною Радою України сільським,
селищним, міським головою, головою обласної, Київської,
Севастопольської міської державної адміністрації.

5. Порядок проведення позачергових виборів рад визначається
законом про вибори.

6. Сільська, селищна, міська, районна в місті рада, щодо якої
місцевим референдумом прийнято рішення про дострокове припинення
повноважень, а також місцева рада, щодо якої Верховна Рада України
прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує
діяти до обрання нового складу відповідної ради.
{ Частина шоста статті 78 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )
від 25.12.2008 }

Стаття 79. Дострокове припинення повноважень сільського,
селищного, міського голови
{ Назва статті 79 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 ) від
25.12.2008 }

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови,
вважаються достроково припиненими у разі: { Абзац перший частини
першої статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом N 806-VI
( 806-17 ) від 25.12.2008 }
1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про
складення ним повноважень голови;
2) припинення його громадянства;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його
діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;
5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або
оголошення таким, що помер;
6) його смерті.

2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть
бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або
закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення
наданих йому повноважень.

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови за
наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті,
можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму
або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного
голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від
загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму
щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного,
міського голови визначається законом про місцеві референдуми.
{ Частина третя статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }
{ Щодо конституційності положень частини третьої статті 79 див.
Рішення Конституційного Суду N 1-рп/2000 ( v001p710-00 ) від
09.02.2000 }

4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо
дострокового припинення повноважень сільського, селищного,
міського голови приймається сільською, селищною, міською радою як
за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої
частини громадян, що проживають на відповідній території і мають
право голосу.

5. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій
сільського, селищного, міського голови незаконними, висновків
відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може
призначити позачергові вибори сільського, селищного, міського
голови. Питання про призначення Верховною Радою України
позачергових виборів сільського, селищного, міського голови може
порушуватись перед Верховною Радою України відповідною сільською,
селищною, міською радою, головою обласної, Київської,
Севастопольської міської державної адміністрації.

6. Порядок проведення позачергових виборів сільського,
селищного, міського голови визначається законом про вибори.

7. Повноваження сільського, селищного, міського голови
припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, – з
дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома
зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у частині другій цієї статті, – з
дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення
про дострокове припинення повноважень;

3) у випадку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті, – з
моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних
виборах.
{ Частина сьома статті 79 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )
від 25.12.2008 }

{ Частину восьму статті 79 виключено на підставі Закону
N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }

( Офіційне тлумачення положень статті 79 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 )

Стаття 80. Дострокове припинення повноважень органів
самоорганізації населення

1. Повноваження органу самоорганізації населення припиняються
достроково у разі:
1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної
у місті (у разі її створення) ради, її виконавчого комітету,
загальних зборів громадян або невиконання своїх повноважень;
2) його саморозпуску.

2. Рішення про дострокове припинення повноважень органу
самоорганізації населення приймається загальними зборами громадян,
що утворили даний орган, або відповідною радою.

Розділ V

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення цього Закону є основою для розробки та прийняття
інших законодавчих актів про місцеве самоврядування в Україні, а
також законів про міста Київ і Севастополь.

2. Сільські, селищні, міські, районні в містах, районні,
обласні ради після набрання чинності цим Законом здійснюють
повноваження, передбачені Конституцією України і цим Законом.
Районні у містах ради після набрання чинності цим Законом
здійснюють свої повноваження відповідно до закону. Обрання нового
складу цих рад проводиться в порядку, що передбачається цим та
іншими законами.
Рішення про проведення референдумів територіальних громад
міст з районним поділом щодо утворення (неутворення) районних у
містах рад відповідно до статті 5 цього Закону приймаються на
вимогу не менш як однієї десятої членів цих громад або половини
від загального складу депутатів відповідних міських рад. Рішення
міських рад з цього питання приймаються з урахуванням думки
районних у містах рад та членів територіальних громад цих міст.
Рішення територіальних громад міст з районним поділом або міських
рад із зазначеного питання повинні бути прийняті не пізніш як за
шість місяців до дня проведення чергових виборів.

3. З набранням чинності цим Законом голови сільських,
селищних, міських рад набувають статусу сільських, селищних,
міських голів.

4. До прийняття закону про вибори сільських, селищних,
міських голів вибори сільських, селищних, міських голів
проводяться в порядку, передбаченому Законом України “Про вибори
депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних
у містах, обласних Рад” ( 3996-12 ).

( Пункт 5 розділу V втратив чинність на підставі Закону
N 2493-III ( 2493-14 ) від 07.06.2001 )

6. До прийняття закону про адміністративно-територіальний
устрій України у територіальних громадах, що складаються з жителів
кількох населених пунктів, вибори депутатів сільських, селищних,
міських рад, а також сільських, селищних, міських голів
проводяться за нині діючим адміністративно-територіальним устроєм.

7. До прийняття закону про адміністративно-територіальний
устрій України територіальні громади села, селища, міста, що
добровільно об’єдналися в одну територіальну громаду, шляхом
місцевого референдуму можуть прийняти рішення про вихід з цієї
громади лише за умови наявності фінансово-матеріальної бази,
достатньої для забезпечення здійснення кожною з цих громад функцій
і повноважень місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.

8. Облік даних про кількість і склад територіальних громад та
органів місцевого самоврядування, подання їм методичної допомоги
здійснюються Верховною Радою України.

9. До прийняття законів, які визначатимуть порядок формування
місцевих бюджетів відповідно до Конституції України і цього
Закону, місцеві бюджети формуються в порядку, встановленому
законами про бюджетну та податкову системи.

10. З набранням чинності цим Законом майно, яке до прийняття
Конституції України у встановленому законодавством порядку
передане державою до комунальної власності
адміністративно-територіальних одиниць та набуте ними на інших
законних підставах, крім майна, що відчужене у встановленому
законом порядку, є комунальною власністю відповідних
територіальних громад сіл, селищ, міст.
Майно, передане до комунальної власності областей і районів,
а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно
до Конституції України здійснюють районні та обласні ради або
уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна
здійснюється лише за рішенням власника або уповноваженого ним
органу.
За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні,
обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної
власності відповідних територіальних громад окремих об’єктів,
спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх
території і задовольняють колективні потреби виключно цих
територіальних громад.
Правовий режим майна спільної власності територіальних громад
визначається законом.
Кабінет Міністрів України разом з Фондом державного майна
України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом
подають на розгляд Верховної Ради України проект закону про
комунальну власність.

11. Районні і обласні ради відповідно до вимог Конституції
України та цього Закону у двомісячний термін після набрання
чинності цим Законом обирають голів рад (де ці посади суміщають
керівники місцевих державних адміністрацій) та утворюють
виконавчий апарат рад, а також приймають рішення про делегування
повноважень відповідним місцевим державним адміністраціям.

12. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
З дня набрання чинності цим Законом втрачають чинність:
Закон Української РСР “Про місцеві Ради народних депутатів
Української РСР та місцеве самоврядування” ( 533-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 2, ст.5; Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 28, ст.387, N 31, ст.438, N 33, ст.475,
ст.476; 1993 р., N 7, ст.54, N 17, ст.184, N 18, ст.189, N 19,
ст.199, N 26, ст.277; 1995 р., N 22, ст.171; 1996 р., N 16,
ст.71);
Закон України “Про формування місцевих органів влади і
самоврядування” ( 3917-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 22, ст.144, N 26, ст.217);
Закон України “Про Представника Президента України”
( 2167-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 23,
ст.335, N 31, ст.437; 1993 р., N 19, ст.197);
Постанова Верховної Ради України “Про порядок введення в дію
Закону України “Про Представника Президента України”
( 2168-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 23,
ст.336, N 31, ст.447, N 33, ст.485).

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 травня 1997 року
N 280/97-ВР

Сторінки: 1 2 3 4 5

Повернутися в розділ: Закон про місцеве самоврядування