Закон про місцеве самоврядування

Сторінки: 1 2 3 4 5

9) організація в установленому порядку навчання особового
складу комунальних аварійно-рятувальних служб та
аварійно-рятувальних служб громадських організацій; ( Пункт “а”
частини першої статті 38 доповнено підпунктом 9 згідно із Законом
N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001 )
10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів,
нагромаджених у процесі документування службових, трудових або
інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній
території, та інших архівних документів, що не належать до
Національного архівного фонду; ( Пункт “а” частини першої статті
38 доповнено підпунктом 10 згідно із Законом N 594-IV ( 594-15 )
від 06.03.2003 )

б) делеговані повноваження:
1) забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень
громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм
власності;
2) вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів
відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського
порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій,
врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження
матеріальних цінностей; ( Підпункт 2 пункту “б” частини першої
статті 38 в редакції Закону N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )
3) вирішення відповідно до закону питань про проведення
зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних,
видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за
забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;
3-1) погодження проекту плану проведення потенційно
небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за
участю особового складу Збройних Сил України, інших військових
формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і
військової техніки; взаємодія з органами військового управління
під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання
і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
відповідно до закону; ( Пункт “б” частини першої статті 38
доповнено підпунктом 3-1 згідно із Законом N 1419-IV ( 1419-15 )
від 03.02.2004 )
4) розгляд справ про адміністративні правопорушення,
віднесені законом до їх відання; утворення адміністративних
комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування
їх діяльності;
5) вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до
їх відання, реєстрація актів громадянського стану (за винятком
виконавчих органів міських (крім міст обласного значення) рад);
( Підпункт 5 пункту “б” частини першої статті 38 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1366-XIV ( 1366-14 ) від
11.01.2000 )
6) здійснення в установленому порядку державної реєстрації
підприємств та інших суб’єктів підприємницької діяльності,
розташованих на відповідній території, а також положень про
організації орендарів;
7) реєстрація у встановленому порядку місцевих об’єднань
громадян, органів територіальної самоорганізації населення, які
створюються і діють відповідно до законодавства.

2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст
районного значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті “б”
частини першої цієї статті, належить:
1) утворення служб у справах дітей та спостережної,
спрямування їх діяльності; { Пункт 1 частини другої статті 38 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 609-V ( 609-16 ) від
07.02.2007 }
2) сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні
додержання правил паспортної системи;
3) вирішення спільно з відповідними органами Міністерства
внутрішніх справ України питань щодо створення належних умов для
служби та відпочинку особовому складу органів внутрішніх справ;
4) зберігання документів Національного архівного фонду, що
мають місцеве значення, і управління архівною справою та
діловодством на відповідній території; ( Частину другу статті 38
доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 594-IV ( 594-15 ) від
06.03.2003 )
5) здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру
виборців відповідно до закону. { Частину другу статті 38 доповнено
пунктом 5 згідно із Законом N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007 }

{ Частина третя статті 38 втратила чинність у зв’язку з
втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на
підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

Стаття 39. Повноваження щодо відзначення державними
нагородами України

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад розглядають
клопотання підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності і вносять у встановленому порядку до відповідних органів
виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами
України.
( Стаття 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2419-III
( 2419-14 ) від 17.05.2001 )

Стаття 40. Інші повноваження виконавчих органів сільських,
селищних, міських рад

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, крім
повноважень, передбачених цим Законом, здійснюють й інші надані їм
законом повноваження.

Стаття 41. Особливості повноважень районних у містах рад та
їх виконавчих органів

1. Питання організації управління районами в містах належать
до компетенції міських рад.

2. Районні у містах ради (у разі їх створення) та їх
виконавчі органи відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та
законів України здійснюють управління рухомим і нерухомим майном
та іншими об’єктами, що належать до комунальної власності
територіальних громад районів у містах, формують, затверджують,
виконують відповідні бюджети та контролюють їх виконання, а також
здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом, в обсягах і
межах, що визначаються міськими радами. { Частина друга статті 41
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1577-IV ( 1577-15 ) від
04.03.2004 – дію Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законами
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005; дію Закону зупинено на 2006 рік згідно із Законом
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005; дію Закону зупинено на 2007
рік згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; із
змінами, внесеними згідно із Законами N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 – зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008,
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

3. Обсяг і межі повноважень районних у містах рад та їх
виконавчих органів визначаються відповідними міськими радами за
узгодженням з районними у містах радами з урахуванням
загальноміських інтересів та колективних потреб територіальних
громад районів у містах.

4. Визначений міськими радами обсяг повноважень районних у
місті рад та їх виконавчих органів не може змінюватися міською
радою без згоди відповідної районної у місті ради протягом даного
скликання.

5. Порядок формування, структура, форми діяльності районних у
містах рад та їх органів визначаються відповідно до цього та інших
законів.

Глава 3. Сільський, селищний, міський голова

Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського
голови

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови
починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною,
міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про
його обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови
закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської,
селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих
виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду
іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків
дострокового припинення його повноважень відповідно до частин
першої та другої статті 79 цього Закону.
{ Частина перша статті 42 в редакції Законів N 2055-IV ( 2055-15 )
від 06.10.2004, N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }

2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського
голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або
його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх
повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови
здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради.
Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює
зазначені повноваження з моменту дострокового припинення
повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту
початку повноважень сільського, селищного, міського голови,
обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня
відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської
ради, обраної на чергових місцевих виборах.
{ Частина друга статті 42 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )
від 25.12.2008 }

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть
бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79
цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш
як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті
сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час
відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного,
міського голови, звертається до Верховної Ради України з
клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського,
селищного, міського голови.
{ Частина статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2055-IV ( 2055-15 ) від 06.10.2004; в редакції Закону N 806-VI
( 806-17 ) від 25.12.2008 }

4. Сільський, селищний, міський голова:
1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень
органів виконавчої влади на відповідній території, додержання
Конституції та законів України, виконання актів Президента України
та відповідних органів виконавчої влади;
2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу
відповідної ради та її виконавчого комітету;
3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на
посаду секретаря ради;
5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і
персональний склад виконавчого комітету відповідної ради; { Щодо
зупинення та відновлення дії пункту 5 додатково див. Закони
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від
15.03.2007 }
6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури
виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету,
їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених
Кабінетом Міністрів України; { Пункт 6 частини статті 42 в
редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 – зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Щодо зупинення та відновлення дії пункту 6 додатково див. Закони
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від
15.03.2007 }
7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого
комітету;
8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок
денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм
соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з
інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його
виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання;
оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх
виконання;
10) призначає на посади та звільняє з посад керівників
відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств,
установ та організацій, що належать до комунальної власності
відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; ( Пункт
десятий частини статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1841-III ( 1841-14 ) від 22.06.2000 )
11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму,
відповідної ради, її виконавчого комітету;
13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише
за призначенням, визначеним радою; ( Пункт 13 частини статті 42 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2813-IV ( 2813-15 ) від
06.09.2005 )
14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий
комітет у відносинах з державними органами, іншими органами
місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форм власності,
громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до
законодавства;
15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших
органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та
інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її
органів;
16) укладає від імені територіальної громади, ради та її
виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з
питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на
затвердження відповідної ради;
17) веде особистий прийом громадян;
18) забезпечує на відповідній території додержання
законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування,
визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до
виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її
виконавчих органів;
20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

{ Пункт 21 частини статті 42 втратив чинність у зв’язку з
втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на
підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

{ Пункт 22 частини статті 42 втратив чинність у зв’язку з
втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на
підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )

5. Сільський, селищний, міський голова несе персональну
відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )

6. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний,
міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед
територіальною громадою, відповідальним – перед відповідною радою,
а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень
органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним
органам виконавчої влади.
( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )

7. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу
на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на
відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини
депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова
зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих
органів ради у будь-який визначений ними термін.
( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )

Глава 4. Повноваження районних і обласних рад

Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними
радами виключно на їх пленарних засіданнях

1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради
вирішуються такі питання:
1) обрання голови ради, відповідно заступника голови районної
ради та першого заступника, заступника голови обласної ради,
звільнення їх з посади; { Пункт 1 частини першої статті 43 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 806-VI ( 806-17 ) від
25.12.2008 }
2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій
ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;
3) утворення президії (колегії) ради, затвердження положення
про неї;
4) затвердження за пропозицією голови ради структури
виконавчого апарату ради, його чисельності, встановленої
відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів
України, витрат на утримання ради та її виконавчого комітету;
{ Пункт 4 частини першої статті 43 в редакції Закону N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 – зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 }
{ Щодо зупинення та відновлення дії пункту 4 додатково див. Закони
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від
15.03.2007 }
5) затвердження регламенту ради;
6) затвердження плану роботи ради, заслуховування звіту про
його виконання;
7) заснування засобів масової інформації відповідної ради,
призначення і звільнення їх керівників;
8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників
органів, які рада утворює, обирає та призначає;
9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;
10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень
депутата ради в порядку, встановленому законодавством;
11) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
12) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення
щодо проведення консультативного опитування з питань, які
стосуються їх спільних інтересів;
13) здійснення відповідно до закону повноважень щодо
організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів
органів державної влади і місцевого самоврядування;
14) затвердження відповідно до закону Положення про зміст,
опис та порядок використання символіки району, області;
15) прийняття рішень щодо об’єднання в асоціації, вступ до
асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого
самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних
громад, а також про вихід із них;
16) затвердження програм соціально-економічного та
культурного розвитку відповідно району, області, цільових програм
з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;
17) затвердження відповідно районних, обласних бюджетів,
внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання;
18) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді
дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими
бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного
значення;
19) вирішення за дорученням відповідних рад питань про
продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об’єктів
комунальної власності, які забезпечують спільні потреби
територіальних громад і перебувають в управлінні районних,
обласних рад, а також придбання таких об’єктів в установленому
законом порядку; ( Пункт 19 частини першої статті 43 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99 )
20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні
районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників;
21) вирішення відповідно до закону питань регулювання
земельних відносин;
22) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу
на спеціальне використання природних ресурсів відповідно
районного, обласного значення, а також про скасування такого
дозволу;
23) встановлення правил користування водозабірними спорудами,
призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб
населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження
або заборони використання підприємствами питної води у промислових
цілях;
24) прийняття рішень про організацію територій і об’єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій,
що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до
відповідних державних органів про оголошення природних та інших
об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову
цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються
законом;
25) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних,
міських рад рішень, пов’язаних зі створенням спеціальних вільних
та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних
органів пропозицій з цих питань;
26) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального
устрою в межах і в порядку, визначених законом;
27) прийняття рішень щодо делегування місцевим державним
адміністраціям окремих повноважень районних, обласних рад;
28) заслуховування звітів голів місцевих державних
адміністрацій, їх заступників, керівників управлінь, відділів та
інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій про
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку,
бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення
місцевими державними адміністраціями делегованих їм радою
повноважень;
29) прийняття рішення про недовіру голові відповідної
місцевої державної адміністрації;
30) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання
незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій, які обмежують права територіальних громад
у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних,
обласних рад та їх органів;
31) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо
голови відповідної місцевої державної адміністрації;
32) надання згоди на передачу об’єктів з державної
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст та прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають
в управлінні районних, обласних рад, у державну власність, а також
щодо придбання об’єктів державної власності; ( Частину першу
статті 43 доповнено пунктом 32 згідно із Законом N 163-XIV
( 163-14 ) від 06.10.98, із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000 )

{ Пункт 33 частини першої статті 43 втратив чинність у
зв’язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від
04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

{ Пункт 34 частини першої статті 43 втратив чинність у
зв’язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від
04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

35) затвердження відповідно до закону Положення про
помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення
помічника-консультанта депутата ради. ( Частину першу статті 43
доповнено пунктом 35 згідно із Законом N 3266-IV ( 3266-15 ) від
22.12.2005 )

2. Районні і обласні ради можуть розглядати і вирішувати на
пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання цим
та іншими законами.

3. Крім питань, зазначених у частині першій цієї статті,
виключно на пленарних засіданнях обласних рад вирішуються такі
питання:
1) затвердження відповідно до законодавства правил забудови і
благоустрою населених пунктів області;
2) прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з
питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які
передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;

( Пункт 3 частини третьої статті 43 виключено на підставі
Закону N 703-IV ( 703-15 ) від 03.04.2003 – набуває чинності з
01.01.2004 року )

4) прийняття рішень про віднесення лісів до категорії
захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і
порядку, передбачених законом.

{ Частина четверта статті 43 втратила чинність у зв’язку з
втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на
підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

Стаття 44. Делегування повноважень районних і обласних рад
відповідним місцевим державним адміністраціям

1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим
державним адміністраціям такі повноваження:
1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм
соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів
і областей, цільових програм з інших питань, а в місцях
компактного проживання національних меншин – також програм їх
національно-культурного розвитку, проектів рішень, інших
матеріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення
виконання рішень ради;
2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та
культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних
програм економічного, науково-технічного, соціального та
культурного розвитку України;
3) забезпечення збалансованого економічного і соціального
розвитку відповідної території, ефективного використання
природних, трудових і фінансових ресурсів;
4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої
влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного
бюджету України;
5) сприяння інвестиційній діяльності на території району,
області;
6) об’єднання на договірних засадах коштів підприємств,
установ та організацій, розташованих на відповідній території, і
населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і
виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи
щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;
( Пункт 6 частини першої статті 44 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )
7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств,
установ та організацій, які не належать до комунальної власності,
до участі в обслуговуванні населення відповідної території,
координація цієї роботи;
8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого
пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження
цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;
9) підготовка питань про визначення у встановленому законом
порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для
містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;
10) організація охорони, реставрації, використання пам’яток
історії та культури, архітектури і містобудування,
палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних
заповідників місцевого значення;
11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних
програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що
затверджуються сільськими, селищними, міськими радами;
12) видача замовникам відповідно до законодавства
містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами
населених пунктів; { Пункт 12 частини першої статті 44 в редакції
Закону N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки,
усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і
спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної
народної творчості, національно-культурних традицій населення,
художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок,
національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та
неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони
здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді;
14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо
організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду
місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій
охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо
оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну,
історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або
культури, які охороняються законом;
15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них
населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт
підприємств, установ та організацій, а також населення; ( Пункт 15
частини першої статті 44 в редакції Закону N 969-IV ( 969-15 ) від
19.06.2003 )
16) координація на відповідній території діяльності місцевих
землевпорядних органів;
17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять
у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом)
земельних ділянок;
18) забезпечення виконання заходів з відстеження
результативності регуляторних актів, прийнятих районними,
обласними радами. ( Частина перша статті 44 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1160-IV ( 1160-15 ) від 11.09.2003 – набирає
чинності з 15.01.2004 року )

2. Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті,
обласні ради делегують обласним державним адміністраціям такі
повноваження:
1) визначення відповідно до закону розміру відрахувань
підприємствами, установами та організаціями, що надходять на
розвиток шляхів загального користування в області;
2) погодження у випадках, передбачених законом, з
відповідними сільськими, селищними, міськими радами питань щодо
розподілу коштів за використання природних ресурсів, які надходять
до фондів охорони навколишнього природного середовища;
3) підготовка проектів рішень про віднесення лісів до
категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у
випадках і порядку, передбачених законом;
4) прийняття у встановленому законом порядку рішень про
заборону використання окремих природних ресурсів загального
користування;
5) визначення відповідно до законодавства режиму використання
територій рекреаційних зон;
6) затвердження для підприємств, установ та організацій,
розташованих на відповідній території, лімітів викидів і скидів
забруднюючих речовин у довкілля та лімітів розміщення відходів у
випадках, передбачених законом.

Глава 5. Порядок формування, організація роботи органів та
посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 45. Порядок формування рад

1. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її
створення), районна, обласна рада складається з депутатів, які
обираються жителями відповідного села, селища, міста, району в
місті, району, області на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування.
{ Частина перша статті 45 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )
від 25.12.2008 }

2. Порядок організації і проведення виборів депутатів
визначається законом.

3. Загальний склад ради визначається радою відповідно до
закону про вибори.

4. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як
двох третин депутатів від загального складу ради. { Частина
четверта статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 812-V
( 812-16 ) від 22.03.2007 }

5. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до
обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати
повноваження рада попереднього скликання.

6. У разі дострокового припинення повноважень деяких
депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві
третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така
рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів
від загального складу ради. { Частина шоста статті 45 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 812-V ( 812-16 ) від 22.03.2007 }

7. Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових
місцевих виборах, визначається Конституцією України
( 254к/96-ВР ).
{ Частина сьома статті 45 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )
від 25.12.2008 }

8. Повноваження місцевої ради, обраної на позачергових,
повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої
сесії відповідної ради, обраної на наступних (чергових або
позачергових) виборах.
{ Статтю 45 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 806-VI
( 806-17 ) від 25.12.2008 }

Стаття 46. Сесія ради

1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її
створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно.
Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань
постійних комісій ради.

2. Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради
скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш
як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в
кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до
статті 45 цього Закону. Перше пленарне засідання першої сесії
відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який
інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки
виборів відповідно сільського, селищного, міського голови. З
моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та
новообраного сільського, селищного, міського голови відповідно до
статті 42 цього Закону головує на пленарних засіданнях ради першої
сесії новообраний голова.

У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний
сільський, селищний, міський голова не обраний, про що на сесії
ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає
тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох -
п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на
пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу
обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.
{ Частина друга статті 46 в редакції Закону N 812-V ( 812-16 ) від
22.03.2007 }

3. Першу сесію новообраної районної у місті, районної,
обласної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не
пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів
ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради
відповідно до статті 45 цього Закону. Перше пленарне засідання
першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої
комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З
моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада
обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не
більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали
найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії
почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови
ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради
відповідно до вимог цього Закону та регламенту ради. { Частина
третя статті 46 в редакції Закону N 812-V ( 812-16 ) від
22.03.2007 }

4. Наступні сесії ради скликаються: сільської, селищної,
міської – відповідно сільським, селищним, міським головою;
районної у місті, районної, обласної – головою відповідної ради.

5. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше
одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок -
не рідше ніж один раз на місяць. ( Частина п’ята статті 46 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2806-IV ( 2806-15 ) від
06.09.2005 )

6. У разі немотивованої відмови сільського, селищного,
міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради
або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається:
сільської, селищної, міської ради – секретарем сільської,
селищної, міської ради; районної у місті, районної, обласної ради
- відповідно заступником голови районної у місті, районної ради чи
першим заступником, заступником голови обласної ради. { Абзац
перший частини шостої статті 46 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }

У цих випадках сесія скликається:
1) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським
головою (головою районної у місті, районної, обласної ради) у
строки, передбачені цим Законом;
2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної
у місті, районної, обласної ради) без поважних причин не скликав
сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених
частиною сьомою цієї статті.
{ Пункти 1-3 частини шостої статті 46 замінено пунктами 1 і 2
згідно із Законом N 520-VI ( 520-17 ) від 18.09.2008 }

7. Сесія сільської, селищної, міської, районної у місті ради
повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї
третини депутатів від загального складу відповідної ради,
виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у
місті ради, а сесія районної, обласної ради – також за пропозицією
не менш як однієї третини депутатів від загального складу
відповідної ради або голови відповідної місцевої державної
адміністрації.

8. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій
та шостій цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на
вимогу суб’єктів, зазначених у частині сьомій цієї статті, або у
разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана
депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну
третину складу ради, або постійною комісією ради.
{ Частина восьма статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 520-VI ( 520-17 ) від 18.09.2008 }

9. Рішення про скликання сесії ради відповідно до частин
четвертої, шостої та восьмої цієї статті доводиться до відома
депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у
виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням
часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається
внести на розгляд ради.
{ Частина дев’ята статті 46 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 520-VI ( 520-17 ) від 18.09.2008 }

10. Сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде
відповідно сільський, селищний, міський голова, а у випадках,
передбачених частиною шостою цієї статті, – секретар ради; сесію
районної у місті, районної, обласної ради – голова ради або
відповідно заступник голови районної у місті, районної ради чи
перший заступник, заступник голови обласної ради. У випадку,
передбаченому частиною восьмою цієї статті, сесію відкриває за
дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один
з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради -
один з депутатів цієї ради.
{ Частина десята статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }

11. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні
бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
{ Частина одинадцята статті 46 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 812-V ( 812-16 ) від 22.03.2007 }

12. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися
сільським, селищним, міським головою, постійними комісіями,
депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної
адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами
громадян.

13. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент
роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії
ради.

14. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання
голови та заступника (заступників) голови районної у місті,
районної, обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської
ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення
пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних
засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного
сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії
визначаються регламентом ради. До прийняття регламенту ради
чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у
попередньому скликанні. { Частина чотирнадцята статті 46 в
редакції Закону N 812-V ( 812-16 ) від 22.03.2007 }

15. Протоколи сесій сільської, селищної, міської ради,
прийняті нею рішення підписуються особисто сільським, селищним,
міським головою, районної у місті, районної, обласної ради -
головою відповідної ради, у разі їх відсутності – відповідно
секретарем сільської, селищної, міської ради, відповідно
заступником голови районної у місті, районної ради чи першим
заступником, заступником голови обласної ради, а у випадку,
передбаченому частинами сьомою та восьмою цієї статті, – депутатом
ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.
{ Частина п’ятнадцята статті 46 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 520-VI ( 520-17 ) від 18.09.2008, N 806-VI ( 806-17 )
від 25.12.2008 }

16. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада
може прийняти рішення про проведення закритого пленарного
засідання.

Стаття 47. Постійні комісії ради

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з
числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і
підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю
за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень
у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури
комісії вирішуються відповідною комісією.

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані
сільський, селищний, міський голова, секретар сільської, селищної,
міської ради, голова районної у місті (у разі її створення),
районної, обласної ради, їх заступники.

4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною
ініціативою попередньо розглядають проекти програм
соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету,
звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання
про стан та розвиток відповідних галузей господарського і
соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на
розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки
з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і
співдоповідями.

5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб,
які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або
погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, відповідно
заступника голови районної у місті, районної ради чи першого
заступника, заступника голови обласної ради, секретаря сільської,
селищної, міської ради або за власною ініціативою вивчають
діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому
комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради
органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих
державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх
філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових
осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх
керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або
виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у
місті ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради,
виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у
місті ради.
{ Частина шоста статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }

7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання,
та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від
керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх
філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на
голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії,
дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з
іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами,
установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу
по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності
голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з
інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або
секретар комісії.

Сторінки: 1 2 3 4 5

Повернутися в розділ: Закон про місцеве самоврядування