Регламент обласної ради

 

п’ятого скликання, обраної на позачергових виборах

15 березня 2009 року

 

РОЗДІЛ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Регламент Тернопільської обласної ради визначає діяльність обласної ради та її органів відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та інших Законів України.

 

1. Правові засади роботи Тернопільської обласної ради п’ятого скликання.

 

1.1.Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Тернопільська обласна рада (надалі – обласна рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст  області у межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України, правомочним самостійно розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами  до її повноважень.

1.2. Обласна рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, який становить 120 депутатів.

1.3. Обласна рада утворює  свої органи та затверджує в установленому  порядку положення (статути) про них – президію обласної ради, постійні комісії, тимчасові контрольні комісії, комісію з питань поновлення прав реабілітованих.

Обласна рада є співзасновником газети “Свобода”,  а також засновником інформаційно-методичного вісника Тернопільської обласної ради “Рада”, утворює інші консультативно-дорадчі органи  при обласній раді  та голові   ради.

1.4. У своїй діяльності обласна рада керується Конституцією України, законами України, іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, власними рішеннями та цим регламентом.

 

2.Місце проведення та мова ведення  пленарних засідань обласної ради.

 

2.1.Обласна рада проводить пленарні засідання у конференцзалі будинку обласної ради (м.Тернопіль, вул.М.Грушевського,8).

2.2.За рішенням обласної ради її  пленарні засідання можуть проводитися в іншому місці.

2.3.Пленарні засідання обласної ради ведуться державною мовою.

 

3. Відкритість і гласність роботи обласної ради.

 

3.1.Пленарні засідання обласної ради є відкритими і гласними, крім випадків проведення закритих пленарних засідань.

3.2.Відкритість пленарних засідань обласної ради забезпечується шляхом допуску на них в установленому порядку представників засобів масової інформації.

3.3.Порядок акредитації представників засобів масової інформації за розпорядженням голови обласної ради визначається відповідним положенням, яке затверджується на сесії обласної ради. Виконавчий апарат обласної ради надає акредитованим представникам засобів масової інформації матеріали, які надаються депутатам обласної ради.

3.4.Гласність пленарних засідань обласної ради (крім закритих пленарних засідань), засідань постійних комісій ради забезпечується шляхом  прямих телетрансляцій  пленарних засідань Тернопільської обласної ради, інформування виборців області по місцевому радіо та телебаченню, публікації звітів з пленарних засідань, її рішень у газеті «Свобода», інформаційно-методичному віснику  Тернопільської обласної  ради «Рада» та інших місцевих засобах масової інформації.

 

4. Закриті пленарні засідання обласної ради.

 

4.1.Закриті пленарні засідання обласної ради для розгляду окремо визначених питань проводяться за рішенням обласної ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу ради.

4.2.На закритому пленарному засіданні обласної ради мають право бути присутніми  прокурор Тернопільської області, а також особи, присутність яких визнана обласною радою необхідною. Головуючий на закритому пленарному засіданні повідомляє депутатам обласної ради про запрошених на це засідання осіб.

4.3.Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні обласної ради, забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

4.4.Наприкінці закритого пленарного засідання обласна рада після обговорення питань приймає рішення щодо необхідності публікації інформації результатів голосування,  прийнятого рішення та інших відомостей щодо цього засідання.

4.5.Підготовка протоколу закритого пленарного засідання обласної ради здійснюється відповідним підрозділом виконавчого апарату обласної ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваного на засіданні питання.

 

5. Розміщення депутатів обласної ради і запрошених осіб у залі засідань обласної ради.

5.1.Депутати обласної ради  розміщуються в залі засідань пофракційно.

5.2.Особи, запрошені на пленарне засідання обласної ради, розміщуються на відведених  для них в установленому порядку місцях.

 

6.Запрошення на пленарне засідання обласної ради.

 

6.1.На пленарному засіданні обласної ради без запрошення мають право бути присутніми прокурор Тернопільської області, народні депутати України.

6.2.На пленарне засідання обласної ради обов’язково запрошуються голова Тернопільської обласної державної адміністрації, прокурор Тернопільської області, начальник управління Служби безпеки України в Тернопільській області, начальник управління Міністерства внутрішніх справ України  в Тернопільській області, голова апеляційного суду  Тернопільської області, голова господарського суду Тернопільської області, голова Тернопільського окружного адміністративного суду, голова державної податкової адміністрації  в Тернопільській  області, народні депутати  України від Тернопільської області, а також  можуть бути запрошені  представники державних органів, особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного, та   запрошені з ініціативи депутата обласної ради, які зацікавлені в розгляді питань порядку денного сесії, в кількості не більше однієї особи. Депутат обласної ради повинен подати голові обласної ради не пізніше як за три дні до початку сесії прізвище, ім’я, по батькові, посаду, адресу  і номер телефону запрошеного.

Питання про кількість і персональний склад запрошених на сесію розглядається головою обласної ради або її президією.

У день пленарного засідання обласної ради дозвіл на присутність  осіб, запрошених депутатом обласної ради, надається головою обласної ради , а у разі його відсутності -  першим заступником або заступником голови обласної ради , який здійснює повноваження  голови обласної  ради.

6.3.За рішенням обласної ради  офіційно запрошується  на її пленарне засідання  відповідна посадова чи службова особа.

6.4.Головуючий на пленарному засіданні обласної ради повідомляє депутатам обласної ради про офіційно запрошених осіб, присутніх на пленарному засіданні ради.

 

 

РОЗДІЛ  П.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Глава 1.

СЕСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

7.Форми роботи обласної ради.

 

7.1. Обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. З об’єктивних причин в роботі сесії, за рішенням ради, головуючим на пленарному засіданні може бути оголошена перерва на визначений радою строк. Сесія повинна завершити свою роботу протягом визначеного законом періоду.

7.2. Першу сесію новообраної Тернопільської обласної ради скликає  Тернопільська обласна територіальна виборча комісія не пізніш як через  два тижні після реєстрації новообраних депутатів обласної ради  у кількості  не менше як двох третин від загального складу обласної ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова  Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії, який інформує обласну раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів обласної ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше 5 осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях обласної  ради до обрання голови обласної ради. З часу обрання голови обласної ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту обласної  ради.

Наступні сесії Тернопільської обласної ради скликаються головою обласної ради, а в разі його відсутності або неможливості виконувати  свої обов’язки  з інших причин -  першим заступником голови обласної ради, який  здійснює  повноваження голови обласної ради, або заступником голови обласної ради  у випадку, коли  перший заступник голови обласної ради здійснює  повноваження голови обласної ради і він відсутній  або не має можливості виконувати  свої обов’язки  з інших причин.

7.3. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

7.4. У разі немотивованої відмови голови обласної ради або неможливості його скликати сесію обласної ради сесія скликається першим заступником голови обласної ради (у відповідних випадках -   заступником голови обласної ради). У цих випадках сесія скликається:

- якщо голова обласної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк з часу  подання пропозицій про скликання сесії не менш як однією третиною депутатів від загального складу ради або голови Тернопільської обласної державної адміністрації;

 

- якщо сесія не скликається головою обласної ради у строки,  передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (не менше одного разу на квартал).

7.5. У разі, якщо голова обласної ради (у відповідних випадках – перший заступник, заступник голови обласної ради) без поважних причин у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу  не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови обласної державної адміністрації або у разі якщо посади голови обласної ради, першого заступника або заступника голови обласної ради є вакантними, сесія обласної ради може бути скликана депутатами обласної ради, які становлять не менш як одну третину обласної ради, або постійною комісією обласної ради. У цьому випадку сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів обласної ради.

7.6. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

7.7. Про час скликання, місце проведення сесії, питання, що виносяться на розгляд ради, депутати обласної ради, народні депутати України, які проживають  на території області, а також інші запрошені повідомляються, як правило, письмово.

7.8. Пропозиції чи вимоги про скликання сесії подаються голові обласної ради у письмовій формі з переліком питань, які необхідно розглянути, та з коротким обгрунтуванням необхідності скликання сесії. Такі подання розглядаються головою ради не пізніше як у двотижневий строк.

7.9.Відкриття сесії обласної ради оголошується головуючим  на пленарному засіданні на початку її першого пленарного засідання, закриття – по завершенні останнього пленарного засідання.

7.10.Кожна сесія обласної ради починається і завершується виконанням  у залі засідань обласної ради Державного Гімну України.

7.11.Засідання обласної ради можуть бути пленарні, урочисті та об’єднані з іншими обласними радами.

7.12.Пропозиції щодо питань на розгляд обласної ради можуть вноситися головою обласної ради, депутатами,  постійними комісіями ради, головою обласної державної адміністрації.

7.13.Сесія обласної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. В разі відсутності необхідної кількості депутатів за розпорядженням голови обласної ради проведення сесії переноситься на інший час.

 

 

 

 

 

 

Глава 2.

ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

8. Виключно на пленарних засіданнях Тернопільської обласної ради вирішуються питання, передбачені у статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Обласна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та  іншими законами України.

 

Глава 3.

ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕННЯ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОЗГЛЯДУ У ПОСТІЙНИХ КОМІСІЯХ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

9. Ініціатори подань проектів рішень Тернопільської обласної ради.

Проекти рішень Тернопільської обласної ради (надалі – проекти рішень) подаються постійними комісіями обласної ради, депутатами обласної ради, обласною державною адміністрацією, її управліннями та відділами, іншими обласними організаціями та установами не пізніше як за п’ятнадцять днів до початку пленарного засідання ради на паперових та електронних носіях.

У випадку внесення проекту рішення безпосередньо на пленарному засіданні ради від депутатської фракції у Тернопільській обласній раді допускається подання його тексту тільки на паперових носіях.

 

10.Порядок оформлення проектів рішень, які вносяться на розгляд Тернопільської обласної ради.

 

10.1.При підготовці проектів рішень суб’єкти ініціативи повинні дотримуватися таких вимог:

- відповідності підготовлених проектів  рішень Конституції України, законодавчим і нормативно-правовим актам, установленому порядку ведення діловодства і правилам правопису;

-  посилання в тексті проекту рішення на  законодавчі і нормативно-правові акти;

-  на розгляд обласної ради не вносяться проекти рішень, які не відносяться до її компетенції.

10.2. В проекті рішення обласної ради, що вноситься на її розгляд, відображається короткий об’єктивний аналіз стану справ з питання, що розглядається, визначаються конкретні пропозиції щодо вирішення проблем у тій чи іншій сфері, шляхи усунення існуючих там недоліків, засоби і методи їх виконання із зазначенням  виконавців та реальних строків виконання.

10.3. Проекти рішень погоджуються і візуються галузевим заступником голови облдержадміністрації, керівником  відділу або управління облдержадміністрації,  іншого суб’єкта ініціативи, головою постійної комісії обласної ради відповідно до компетенції, першим заступником та заступником  голови обласної ради згідно з розподілом обов’язків, керівниками  зацікавлених організацій та установ, відділів виконавчого апарату обласної ради.

10.4. Проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку області, програм розвитку галузей народногосподарського комплексу подаються до виконавчого апарату  обласної ради за п’ятнадцять днів до пленарного засідання ради. Подання проектів програм здійснює голова облдержадміністрації. Якщо проект програми викладено більш як на чотирьох аркушах, до неї додається коротка пояснювальна записка. Проект програми візується галузевим управлінням облдержадміністрації, яке розробляє програму, заступником голови облдержадміністрації, куратором галузі і головним фінансовим управлінням облдержадміністрації. Доповідач  по проекту програми визначається обласною державною адміністрацією, а співдоповідачем виступає представник профільної постійної комісії обласної ради.

Після отримання проектів рішень обласної ради вони не пізніше як за 10 днів до початку пленарного засідання направляються відповідним підрозділом виконавчого апарату обласної ради депутатам обласної ради.

 

11. Реєстрація та процедура проходження проекту рішення обласної ради.

 

11.1. Процедуру проходження проекту рішення Тернопільської обласної ради забезпечують відділи її виконавчого апарату відповідно до компетенції.

11.2. Проекти рішень обласної ради подаються для розгляду в постійні комісії  після візування керуючим справами та юридичною службою виконавчого апарату обласної ради. Заперечення і зауваження до проектів рішень осіб, які їх візують, подаються у письмовій формі.

11.3.Проекти рішень обласної ради підлягають обов’язковому розгляду у постійних комісіях не пізніше ніж за п’ять днів до початку пленарного засідання.

Проекти рішень обласної ради після їх розгляду  в постійних комісіях разом із внесеними змінами та доповненнями до них не пізніше ніж за три дні до початку пленарного засідання подаються головою постійної комісії  до виконавчого апарату обласної ради.

Не пізніш ніж за три дні до початку пленарного засідання всі проекти рішень, що вносяться на розгляд обласної ради, розглядаються на засіданні постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи обласної ради на відповідність їх регламенту Тернопільської обласної ради.

11.4.Обласна рада має право провести обговорення і голосування як в цілому за рішення, так і по окремих його частинах.

Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення проводиться після прийняття його за основу.

11.5. Проекти рішень обласної ради, внесені на її розгляд з порушенням вказаних вимог, повертаються розробникам проектів за дорученням голови обласної ради, першого заступника та  заступника, керуючого справами для повторного внесення в установленому порядку.

11.6. Внесені на сесії обласної ради зауваження та пропозиції депутатів чи постійних комісій щодо проекту рішення ради зачитуються від мікрофона і подаються в письмовій формі через секретаріат сесії для долучення до інших офіційних документів сесії ради.

 

 

Глава 4.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЇЇ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

 

 

12. План роботи обласної ради та її органів.

 

12.1.План роботи обласної ради затверджується радою  на початку нового скликання  та в кінці  кожного календарного року протягом скликання ради.

Пропозиції до плану роботи Тернопільської обласної ради  подаються  депутатами Тернопільської обласної ради, головою Тернопільської обласної державної адміністрації, її відділами та управліннями.

12.2.У разі необхідності до плану роботи можуть бути внесені зміни, які приймаються на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу ради.

12.3.Плани роботи постійних комісій Тернопільської обласної ради плануються на рік і затверджуються на їхньому засіданні.

 

13. Порядок денний сесії Тернопільської обласної ради.

 

13.1.Порядок денний сесії Тернопільської обласної ради затверджується обласною радою на кожну чергову сесію.

13.2.До порядку денного включаються питання, які передбачені в плані роботи обласної ради, а також питання, підготовлені для розгляду обласною радою у встановленому  цим регламентом порядку, подані постійними комісіями обласної ради, її депутатами, головою обласної державної адміністрації.

 

14. Формування порядку денного сесії Тернопільської обласної ради.

 

14.1.Пропозиції щодо порядку денного сесії Тернопільської обласної ради узагальнюються виконавчим апаратом обласної ради за поданням постійних комісій обласної ради,  депутатів обласної ради, голови обласної державної адміністрації  і подаються для узгодження президії Тернопільської обласної ради.

Президія Тернопільської обласної ради, розглянувши ці пропозиції, приймає остаточне рішення, яке виноситься на затвердження сесії обласної ради.

14.2.Примірний перелік питань, включений до порядку денного  сесії  Тернопільської обласної ради, надсилається депутатам обласної ради не пізніше ніж за десять днів  до початку пленарного засідання.

 

15.Затвердження порядку денного сесії Тернопільської обласної ради.

 

15.1.Схвалений президією Тернопільської обласної ради проект порядку денного обласної ради  вноситься головою обласної ради на затвердження обласною радою.

15.2.Пропозиція до проекту порядку денного  сесії Тернопільської обласної ради, яка не отримала більшості голосів депутатів від загального складу обласної ради,  вважається відхиленою.

15.3.Порядок денний сесії Тернопільської обласної ради приймається  на її пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від загального складу обласної ради.

 

Глава 5.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

16. Реєстрація учасників та ведення пленарних засідань Тернопільської обласної ради.

 

16.1.Пленарні засідання сесії обласної ради, як правило, розпочинаються о 10 годині і закінчуються не пізніше 18 години . На початку пленарного засідання відводиться  одна  година для оголошення заяв, звернень, пропозицій депутатських фракцій у Тернопільській обласній раді , депутатів обласної ради,  після цього розглядаються депутатські запити, а потім інші питання порядку денного. О 12 годині робиться перерва на 15 хвилин, перерва на 1 годину робиться з 14 до 15  години , з 15 до 18 години проводиться пленарне засідання, в разі  необхідності з

15 хвилинною перервою о 16.30 або  о 17.00 годині. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів Тернопільської обласної ради особисто на підставі пред’явлення посвідчення депутата обласної ради та підтвердження своєї присутності власноручним підписом, а також за допомогою електронної системи «Віче».

Після реєстрації депутатів Тернопільської обласної ради за допомогою електронної системи «Віче» головуючий на сесії оголошує кількість депутатів Тернопільської обласної ради, які зареєструвалися на підставі пред’явленого посвідчення депутата Тернопільської обласної ради та підтвердили свою присутність власноручним підписом, а також кількість депутатів, яка зареєструвалася за допомогою електронної системи «Віче».

Список зареєстрованих депутатів Тернопільської обласної ради за допомогою електронної системи «Віче» висвітлюється на табло в алфавітному порядку  та може роздруковуватись по депутатських фракціях у Тернопільській обласній раді.

 

16.2.На початку пленарного засідання Тернопільської обласної ради працівники виконавчого апарату обласної ради подають головуючому на пленарному засіданні список депутатів обласної ради, відсутніх на пленарному засіданні,  із зазначенням причини відсутності.

16.3.Перереєстрація депутатів проводиться після кожної офіційної перерви в роботі  пленарного засідання сесії за допомогою електронної системи «Віче».

16.4.На вимогу депутатської фракції (групи) проводиться перереєстрація депутатів електронною системою «Віче» з наступною перевіркою лічильною комісією.

16.5. У випадку, коли під час голосування за проект рішення після перереєстрації кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні, перевищує кількість зареєстрованих у секретаріаті депутатів, то проводиться на вимогу однієї із фракцій  повторна перереєстрація депутатів з наступною перевіркою лічильною комісією.

16.6.Дані письмової реєстрації є підставою для нарахування виплат депутату обласної ради за час участі у пленарних засіданнях обласної ради та її органів. Спірні питання розглядаються постійною комісією Тернопільської обласної ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи обласної ради.

16.7.Пленарні засідання Тернопільської обласної ради відкриває і закриває голова Тернопільської обласної ради, а в разі його відсутності –перший заступник або заступник  голови Тернопільської обласної ради, який здійснює повноваження голови Тернопільської обласної ради, крім особливих випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та підпунктом 7.5 пункту 7 цього регламенту.

 

17. Обов’язки головуючого на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради.

Головуючий на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради (голова ради, перший заступник або  заступник голови ради, депутат із складу групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія):

1) дотримується норм Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», цього регламенту;

2) створює рівні можливості депутатам обласної ради, депутатським фракціям (групам) для участі в обговоренні питань відповідно до положень цього регламенту;

3)керує пленарними засіданнями обласної ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень;

4)оголошує питання, що виносяться на розгляд ради;

5)надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим в обговоренні питання;

6)вживає заходів щодо порушників встановленого порядку роботи;

7)оголошує або надає слово для оголошення депутатських запитів, заяв  та довідок, а також зауважень щодо порядку ведення сесії;

8)проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішень;

9)не має права коментувати виступи депутатів, робити тиск на депутатів  при прийнятті рішень тощо, повторно ставити питання на голосування без згоди ради;

10)може відмовити  ініціатору пропозиції чи поправки поставити на  голосування запропонований ним текст, якщо він не чітко сформульований або не стосується питання, що обговорюється, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю раніше відхилений радою текст;

11)оголошує перерву до 10 хвилин на вимогу уповноважених представників депутатських фракцій (груп)  у Тернопільській обласній раді. Така перерва оголошується не більше одного разу з кожного питання порядку денного упродовж пленарного засідання;

12)здійснює інші повноваження відповідно до положень цього регламенту.

 

18. Права головуючого на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради (голови ради, першого  заступника або  заступника  голови ради, депутата із складу групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія):

1)     підсумовувати обговорення питань;

2)ставити уточнюючі запитання промовцю на пленарному засіданні щодо фактичних помилок, допущених у його виступі;

3)зачитувати або доручати першому  заступнику  або заступнику голови обласної ради зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

4)давати розпорядження працівникам виконавчого апарату Тернопільської обласної ради про надання депутатам обласної ради під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного  пленарного засідання обласної ради;

5)зупиняти виступ, якщо промовець виступає без дозволу.

 

 

Глава 6.

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

19. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради включає:

 

1)доповідь депутата Тернопільської обласної ради, голови обласної державної адміністрації, його заступників чи інших ініціаторів, внесення питання на розгляд обласної ради, запитання доповідачу і відповіді на них;

2)співдоповідь постійної комісії Тернопільської обласної ради, до компетенції якої відноситься дане питання;

3)виступи депутатів Тернопільської обласної ради в обговоренні даного питання;

4)оголошення головуючим на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради про припинення обговорення питання;

5)заключне слово доповідача;

6)уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

7)прийняття рішення ради шляхом голосування.

 

20.Проект рішення Тернопільської обласної ради може бути поставлений на голосування без обговорення  у випадку позитивного висновку постійної комісії Тернопільської обласної ради, до компетенції якої відноситься дане питання, та відсутності запитань чи бажання взяти участь в його обговоренні зі сторони депутатів Тернопільської обласної ради.

 

 

Глава 7.

ПОРЯДОК ВИСТУПІВ ТА НАДАННЯ СЛОВА НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

21.Тривалість часу виступів на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради.

 

21.1.Тривалість часу розгляду кожного питання порядку денного  пленарного засідання  Тернопільської обласної ради пропонується головуючим на пленарному засіданні перед початком обговорення цього питання. Якщо є заперечення депутатів Тернопільської обласної ради щодо пропозицій головуючого на пленарному засіданні, Тернопільська обласна рада приймає процедурне рішення щодо тривалості обговорення зазначеного питання.

21.2.На пленарному засіданні Тернопільської обласної ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради.

21.3.Головуючий на пленарному засіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, обгрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, до якої був звернений депутатський запит, обгрунтування пропозицій чи поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.

21.4.Тривалість розгляду кожного питання порядку денного встановлюється депутатами Тернопільської обласної ради, але не більше 2 годин.

Для доповіді надається не більше 20 хвилин, для співдоповіді – 5 хвилин, заключного слова – 3 хвилини.

Для виступів в обговоренні питання, щодо постатейного голосування проектів рішень Тернопільської обласної ради, внесення пропозицій, оголошення окремої думки, заяв, резолюцій, повідомлень, виступів щодо кандидатур на посади надається до 3 хвилин.

Для виступів з процедури чи з мотивів голосування, пояснень, реплік, зауважень, обґрунтування поправок надається 1 хвилина.

Для оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, до якої був звернений депутатський запит,  надається  3 хвилини.

Для запрошених осіб надається 3 хвилини на виступ.

 

22. Порядок запису на виступ на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради.

22.1.Запис на виступ з трибуни з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Тернопільської обласної ради здійснюється шляхом подання записки в секретаріат сесії обласної ради або через систему «Віче». Головуючий на пленарному засіданні надає слово почергово  представникам усіх депутатських фракцій (груп), які записалися на виступ. У разі відсутності бажаючих виступити від тієї чи іншої депутатської фракції (групи)  головуючий надає слово депутатам  відповідно до черговості запису їх на виступ.

22.2.Депутат, який записався на виступ, має право передати слово іншому депутату. В цьому випадку головуючий на пленарному засіданні зобов’язаний надати слово депутату, якому передано право на виступ.

22.3. Запис на виступ з трибуни депутатів Тернопільської обласної ради з питання «Різне» здійснюється шляхом подання записки в секретаріат сесії обласної ради. Загальний час, відведений для розгляду питання «Різне» , – до  30 хвилин.

22.4. Без запису на виступ з місця може надаватися слово для виступів з процедури та мотивів голосування, пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань та відповідей на них, повідомлень, реплік, довідок, оголошення окремої думки.

22.5.Слово з процедурних питань для довідок, відповідей на запитання, роз’яснень на сесії головуючий на пленарному засіданні може надати депутату поза чергою.

 

23. Гарантоване право на виступ на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради.

 

23.1.Народні депутати України, голова обласної державної адміністрації, прокурор Тернопільської області мають гарантоване право на виступ з обговорюваних питань порядку денного.

23.2.Кожна депутатська фракція (група), постійна комісія обласної ради має гарантоване право на виступ одного представника з кожного питання порядку денного пленарного засідання.

 

24. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради.

 

24.1.Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово,  дотримуватися  регламенту, наданого для виступу.

24.2.Виступ з мотивів голосування має визначити позицію щодо голосування «за», «проти», «утримався».

24.3.Депутат Тернопільської обласної ради може виступати на пленарному засіданні з того самого питання  чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, із запитанням до доповідача, не більше одного разу.

24.4.Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно та формулюються коротко і чітко. Депутат обласної ради,  який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Депутатам обласної ради, які виступають в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого на пленарному засіданні.

24.5.Доповідь, співдоповідь, виступ при обговоренні питання, заява, звернення, повідомлення, декларація, резолюція, інформація на вимогу Тернопільської обласної ради, обгрунтування відповіді на депутатський запит виголошуються з трибуни.

 

Глава 8.

ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

25.Види та способи голосування.

 

25.1.Рішення Тернопільської обласної ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

25.2.Відкрите голосування здійснюється в такому порядку:

1)результати голосування висвітлюються за допомогою електронної системи «Віче» на інформаційному табло в залі засідань та на пультах депутатів у стандартному режимі:  «за», «проти», «утримались», «не голосували», а також при потребі  – по депутатських фракціях (групах).

У випадку поіменного голосування електронною системою формується список у вигляді: «за», «проти», «утримались», «не голосували» а також при потребі – по депутатських фракціях (групах).

На комп’ютері оператора зберігаються також дані про те, як проголосував кожен з депутатів. На вимогу депутатів результати голосування   можуть роздруковуватись під час перерви на пленарному засіданні.

2)перед початком відкритого голосування головуючий на пленарному засіданні вказує кількість пропозицій,  що ставляться на голосування,  уточнює їхні формулювання, нагадує, якою більшістю голосів (від загальної кількості депутатів, від кількості присутніх) може бути прийнято рішення, на вимогу  уповноваженого представника депутатської фракції у Тернопільській обласній раді  результати голосування можуть роздруковуватись;

3)при голосуванні з одного питання кожен депутат обласної ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується при голосуванні. Після закінчення підрахунку голосів головуючий на пленарному засіданні ради оголошує результати голосування: прийнято пропозицію чи відхилено;

4)з початку голосування  і до оголошення його результатів слово не надається нікому.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

25.3.Таємне голосування може проводитися  шляхом прийняття процедурного рішення обласної ради – не менш як однією третиною депутатів  від загального складу обласної ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» .

25.4.Таємне голосування за допомогою електронної системи «Віче» здійснюється аналогічно відкритому голосуванню, лише дані про результати у пам’ять електронної системи не заносяться, а формується тільки список з кількісними результатами голосування  у вигляді: «за», «проти», «утримались», «не голосували».

25.5. Таємне голосування проводиться на сцені сесійного залу,  на якій знаходиться кабіна та скринька для голосування. Скринька для голосування виготовляється з прозорого матеріалу і розміщується поряд з кабіною для голосування. Під час голосування на сцені сесійного залу забороняється присутність будь-яких осіб, за винятком особи, яка здійснює своє волевиявлення.

Заповнення бюлетеня проводиться у кабіні для голосування особисто  кожним депутатом.

25.6.У разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи «Віче» підрахунок голосів доручається  лічильній комісії.

25.7.Таємне голосування бюлетенями обов’язково проводиться у випадках, передбачених  пунктами  1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

25.8.Таємне голосування може проводитися і з інших питань порядку денного пленарного засідання шляхом прийняття процедурного рішення обласної ради.

25.9.Головуючий на пленарному засіданні проводить переголосування розглянутого радою рішення у випадку, коли рада прийняла рішення повернутися повторно до розгляду питання.

26. Бюлетень, час і місце для таємного голосування.

26.1.Таємне голосування здійснюється депутатом Тернопільської обласної ради особисто шляхом подачі бюлетеня.

26.2. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній кількості.

У бюлетені повинні бути визначені пропозиції з питання, з якого проводиться голосування. Праворуч навпроти кожної пропозиції розміщується порожній квадрат. У кінці переліку пропозицій міститься запис: “Не підтримую жодної пропозиції”. Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат.

При виборах (призначенні, затвердженні) посадових осіб до бюлетеня включаються в алфавітному порядку всі запропоновані кандидатури із зазначенням прізвища, імені та по батькові. Праворуч навпроти прізвища кожного кандидата розміщується порожній квадрат. У кінці переліку прізвищ кандидатів міститься запис “Не підтримую жодного кандидата”. Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат.

26.3. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюються лічильною комісією на основі цього регламенту і оголошуються головою лічильної комісії.

26.4. Кожному зареєстрованому депутату обласної ради  за пред’явленням посвідчення членами лічильної комісії видається один бюлетень для голосування з поставленого питання чи виборів (призначення, затвердження) посадової особи.

Отримання бюлетеня підтверджується  особистим підписом депутата.

26.5. Заповнення бюлетенів здійснюється депутатом лише в кабіні для таємного голосування.

У бюлетені для голосування депутат робить у квадраті навпроти пропозиції, яку він підтримує, або прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку  “плюс” (+) або іншу, яка дає однозначну відповідь про його волевиявлення.

Депутат може голосувати тільки за одну пропозицію або за одного кандидата. У разі, коли він не підтримує жодної пропозиції або жодного кандидата, робиться відповідна позначка в квадраті навпроти слів: “Не підтримую жодної пропозиції” або “Не підтримую жодного кандидата”.

Заповнений бюлетень голосуючий опускає у виборчу скриньку.

26.6. Недійсними вважаються бюлетені:

-         невстановленого взірця;

-         в яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

-         в яких зроблено позначки в квадратах навпроти більш як однієї пропозиції або прізвищ більш як одного кандидата;

-         в яких зроблено позначки в квадратах навпроти запропонованої пропозиції (запропонованих пропозицій) та запису: “Не підтримую жодної пропозиції”;

-         в яких зроблено позначки в квадратах навпроти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів) та запису: “Не підтримую жодного кандидата”.

26.7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписує весь склад лічильної комісії. Після доповіді лічильної комісії про результати таємного голосування головуючий на пленарному засіданні оголошує прийняте обласною радою рішення.

27. Повторне голосування.

27.1.Якщо при обранні на посаду лише однієї особи жоден із кількох кандидатів на цю посаду не одержить за результатом першого голосування необхідної кількості голосів депутатів обласної ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів депутатів обласної ради при першому голосуванні.

27.2.Якщо внаслідок вибуття кандидатів на посаду з балотування залишається один кандидат на цю посаду, повторне голосування проводиться щодо нього.

27.3.Якщо за результатами таємного голосування рішення про звільнення з посади, дострокове припинення повноважень або висловлення недовіри не прийнято, пропозиція вважається відхиленою і повторному розгляду або новому голосуванню щодо тієї самої особи на цій сесії не підлягає.

27.4.Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було обрано на посаду, проводиться повторний розгляд цього ж питання порядку денного з новим висуненням кандидатів, якщо інше не встановлено законом. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежується.

28. Час голосування при прийнятті рішень Тернопільської обласної ради.

28.1.Голосування при прийнятті рішень Тернопільської обласної ради з будь-якого питання проводиться на пленарному засіданні безпосередньо після його обговорення.

28.2.Час для проведення таємного голосування визначається Тернопільською обласною радою за окремим рішенням.

29. Порядок голосування пропозицій і поправок на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради.

29.1.Пропозиції до проекту рішення Тернопільської обласної ради, які ставляться на голосування, оголошуються головуючим на пленарному засіданні, при цьому називається ініціатор їх внесення.

29.2.Після оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозиції, на вимогу ініціатора її внесення йому надається слово.

29.3.Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на пленарному засіданні послідовно, в порядку внесення, оголошує їх, і якщо до них немає зауважень, ставить на голосування.

29.4.На голосування ставляться окремо всі пропозиції, що надійшли і не були відкликані депутатами Тернопільської обласної ради.

29.5.Пропозиції, які не отримали більшості голосів депутатів Тернопільської обласної ради  від загального складу на підтримку, вважаються відхиленими.

 

Глава 9.

ПРОТОКОЛ ТА РІШЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

30. Порядок прийняття рішень Тернопільської обласної ради.

30.1.Тернопільська обласна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення обласної ради, прийняті в межах її компетенції, обов’язкові для виконання організаціями, установами, підприємствами усіх форм власності, посадовими особами та громадянами на території області.

30.2.Рішення Тернопільської обласної ради приймаються на її пленарному засіданні   більшістю депутатів від загального складу ради після обговорення, крім випадків, передбачених Законом  України „Про місцеве самоврядування в Україні”, а саме:

30.2.1.Звільнення з посади голови обласної ради.

30.2.2 Дострокове припинення  повноважень голови обласної ради.

30.2.3.Висловлення недовіри голові обласної державної адміністрації.

30.3.Розробники проектів рішень спільно з відповідальними працівниками виконавчого апарату Тернопільської обласної ради на основі проекту рішення та протоколу сесії Тернопільської обласної ради готують кінцевий варіант рішення обласної ради і протягом  3 робочих днів подають на підпис (головуючому на засіданні, голові обласної ради).

Протокол сесії Тернопільської обласної ради та прийняті нею рішення підписуються особисто головою Тернопільської обласної ради, а в разі його відсутності – першим заступником або заступником голови Тернопільської обласної ради, які здійснюють повноваження голови Тернопільської обласної ради; у випадку, коли сесія скликана не менш як однією третиною депутатів Тернопільської обласної ради від загального складу обласної ради, – депутатом обласної ради , який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Додатки до рішень обласної ради підписуються керуючим справами виконавчого апаратуТернопільської  обласної ради.

30.4. Рішення обласної ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

Рішення обласної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

30.5. Рішення обласної ради надсилаються відповідним посадовим особам, відділам, управлінням обласної ради і облдержадміністрації,  іншим органам, підприємствам та організаціям не пізніше десятиденного терміну з часу підписання. Рішення ради, які стосуються прав та обов’язків громадян і мають нормативно-правовий характер, доводяться до відома населення через засоби масової інформації.

 

31. Рішення обласної ради з процедурних питань.

 

31.1.Перелік питань, які віднесені до категорії процедурних на сесії обласної ради:

1) формування послідовності (черговості) розгляду питань порядку денного;

2)визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;

3)встановлення тривалості часу для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості);

4)надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій;

5)надання згоди на виступ запрошених осіб;

6)визначення порядку організації сесії по телерадіомережі;

7)прийняття рішення про проведення поіменного голосування;

8)прийняття рішення про проведення таємного голосування,  крім  випадків, передбачених Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні».

31.2. Рішення з питань, які віднесені до категорії процедурних на сесії обласної ради, приймаються не менш як  однією третиною депутатів  від загального складу ради і  оформляються протокольно.

 

Глава 10.

ДОТРИМАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА НОРМ  ЕТИКИ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

32. Дотримання дисципліни та норм  етики депутатами на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради.

 

32.1.На пленарному засіданні депутат Тернопільської обласної ради не повинен  перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.

32.2.Якщо депутат Тернопільської обласної ради вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень.

Головуючий на пленарному засіданні надає депутату Тернопільської обласної ради слово відразу або в кінці обговорення, але до початку голосування. В останньому випадку головуючий на пленарному засіданні відразу повідомляє депутатів Тернопільської обласної ради про надходження такого звернення від депутата і визначає час, коли йому буде надано слово.

 

32.3.Якщо депутат Тернопільської обласної ради виголошує образливі слова на адресу іншого депутата або депутатської групи чи фракції, головуючий на пленарному засіданні попереджує цього депутата про недопустимість таких висловлювань або припиняє його виступ. Депутат або представник депутатської групи чи фракції, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки депутату або представнику депутатської групи чи фракції відразу після звернення чи після завершення обговорення питання.

32.4.Якщо депутат або депутатська фракція (група), на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між депутатами не досягнуто, то вони письмово звертаються до постійної комісії з питань регламенту, депутатської  етики та організації роботи обласної ради, яка розглядає це питання на своєму засіданні.

33. Дотримання дисципліни та норм етики доповідачами на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради.

33.1.На пленарному засіданні Тернопільської обласної ради доповідач не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних слів, закликати до незаконних дій. У разі порушення доповідачем такої вимоги головуючий на пленарному засіданні попереджує його про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припиняє його виступ.

33.2.Головуючий на пленарному засіданні надає  доповідачу додатковий час для виступу тривалістю, на яку його виступ було перервано, за винятком припинення виступу.

33.3.Якщо доповідач перевищує час, відведений для доповіді, або висловлюється не з обговорюваного питання чи доповідає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні попереджує його про це, а в разі подальшого порушення – позбавляє його слова.

 

34.Дотримання дисципліни особами, запрошеними на пленарне засідання Тернопільської обласної ради.

 

34.1.Особи, запрошені на пленарне засідання Тернопільської обласної ради,  повинні дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на пленарному засіданні.

34.2.За пропозицією головуючого на пленарному засіданні або за пропозицією депутата Тернопільської обласної ради, підтриманою не менш як  однією третиною депутатів обласної ради від загального складу Тернопільської обласної ради, запрошені особи, які порушують дисципліну в залі, зобов’язані залишити  пленарне засідання.

 

 

 

Глава 11.

ПРОТОКОЛ, АУДІОЗАПИС ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

35.Протокол пленарного засідання Тернопільської обласної ради.

 

35.1.Пленарне засідання Тернопільської обласної ради протоколюється. Підготовку протоколу пленарного засідання Тернопільської обласної ради забезпечує відповідний підрозділ виконавчого апарату обласної ради. Протокол пленарного засідання Тернопільської обласної ради після його оформлення підписується головуючим на цьому  пленарному засіданні.

35.2.Протокол пленарного засідання Тернопільської обласної ради ведеться у відповідності до інструкції  з діловодства  в Тернопільській обласній  раді та її виконавчому апараті.

 

36.Аудіозапис пленарного  засідання Тернопільської обласної ради.

 

36.1.Пленарне засідання Тернопільської обласної ради проводиться за допомогою аудіозапису, який здійснюється працівниками відповідного підрозділу виконавчого апарату обласної ради.

36.2.Після отримання аудіозапису, матеріалів  секретаріату сесії працівники  виконавчого апарату обласної ради  готують протягом  десяти робочих днів протокол пленарного засідання.

 

37.Порядок надання протоколу, прослуховування аудіозапису пленарного засідання Тернопільської обласної ради.

 

37.1.Протокол пленарного засідання сесії обласної ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень Тернопільською обласною радою. Він надається депутатам Тернопільської обласної ради для ознайомлення за їх письмовими зверненнями до голови ради.

37.2.За письмовим зверненням депутата Тернопільської обласної ради до голови ради йому надається  право прослуховування аудіозапису із зацікавлених питань.

 

Глава 12.

ДЕПУТАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

38.Порядок обрання, термін повноважень депутата.

 

38.1. Повноваження депутата обласної ради починаються з моменту офіційного оголошення Тернопільською обласною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата або обласної ради.

Повноваження депутата обласної ради, замість того депутата, який вибув, починаються з моменту повідомлення Тернопільською обласною територіальною виборчою комісією рішення про заміщення депутата, який вибув, відповідно до законодавства.

38.2.У разі, коли депутат, який обирався достроково, припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбаченому Конституцією України і законами України, за рішенням Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії обраним депутатом обласної ради визначається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку обласної організації партії (блоку). Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.

38.3.Реєстрація особи, обраної депутатом обласної ради замість вибулого, проводиться після подання нею до обласної територіальної виборчої комісії документа про звільнення її з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, копії зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, якщо вона його має.

Інформація про реєстрацію депутата Тернопільської обласної ради доводиться Тернопільською обласною територіальною  виборчою комісією до відома обласної ради.

38.4.Спори щодо набуття повноважень депутатів обласної ради вирішуються судом.

 

39. Права та обов’язки депутата.

 

39.1. Депутат представляє інтереси відповідних  виборців, наділяється всією повнотою прав і обов’язків, необхідних для забезпечення його реальної участі в діяльності ради, її органів, у виборчому окрузі.

Депутат, крім голови , першого заступника та заступника  голови обласної ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

39.2. На час сесій, засідань постійної комісії ради, а  також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках   депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків.

У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час депутату за основним місцем роботи відшкодовується середній заробіток  та інші витрати, пов’язані з депутатською діяльністю, за рахунок коштів обласного бюджету.

39.3. Депутат зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.

39.4. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів обласна рада може порушувати питання про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

39.5. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються  на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат набуває  право  ухвального голосу  з моменту визнання  його повноважень.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

39.6. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у канцелярії виконавчого апарату обласної ради, та робити виписки,  копіювання цих документів.

39.7. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” та  іншими законами.

 

40.Право депутата  на депутатське звернення, депутатський запит і депутатське запитання.

 

40.1. Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Відповідні органи, їх посадові особи та керівники, до яких звернувся депутат, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше ніж  у місячний строк. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуте у встановлений строк, депутату зобов’язані письмово повідомити про це з обгрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що відповідні органи, їх посадові особи та керівники повинні йому повідомити завчасно, але не пізніше ніж за п’ять календарних днів.

Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право  внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад».

 

40.2. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств,  установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території ради, до голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені  до відання ради.

Депутатський запит  може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі.  Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Він обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні ради.

Орган  або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді та депутату.

Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. За результатами відповіді на запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 

 

 

40.3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

41.Порядок розгляду пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях.

 

41.1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження в строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також обласну раду.

41.2. Обласна рада забезпечує виконання пропозицій і зауважень депутатів, схвалених радою, інформує депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях ради.

 

42.Право депутатів  обласної ради добровільно об’єднуватися у депутатські фракції (групи).

 

42.1. Депутати обласної ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи  за умови, що до складу депутатської групи  входить не менше ніж  п’ять депутатів.

42.2.Депутати обласної  ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території, спільністю  проблем,  які вони вирішують, або іншими ознаками.

42.3.Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата обласної ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

42.4. Депутати  обласної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

42.5. Депутатські фракції у Тернопільській обласній раді формуються на партійній основі депутатами ради, обраними за виборчим списком відповідної обласної організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій).

42.6. Порядок вступу до депутатської фракції у Тернопільській обласній раді або виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної обласної організації якої він був обраний депутатом обласної ради, та  Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

42.7. Депутат Тернопільської обласної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції у раді.

42.8. Формування та реорганізація  депутатських фракцій (груп)  може проводитися протягом  усього періоду повноважень обласної ради п’ятого скликання.

42.9. Кожна депутатська фракція (група)  повинна бути зареєстрована. Умовою її  реєстрації є подання  на ім’я  голови  обласної ради підписаного персонально депутатами повідомлення та протоколу зборів про сформування депутатської фракції (групи) із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу та партійної належності членів фракції (групи), а також депутатів, які уповноважені представляти фракцію  (групу).

 

42.10. Після реєстрації депутатської фракції (групи) головуючий на черговій сесії інформує депутатів про сформування такої фракції  (групи), її кількісний склад та її уповноважених представників. Відповідні інформаційні матеріали про депутатську фракцію (групу) після її реєстрації  поширюються серед депутатів. У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій (груп).

Депутатська фракція (група) після реєстрації має право:

- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

- об’єднувати зусилля з іншими фракціями (групами) для створення більшості в раді чи опозиції;

- здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

42.11. Про зміни в складі депутатської фракції (групи) її уповноважений представник повідомляє письмово голову обласної ради: це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції (групи), якщо депутата виключено з неї.  У разі, коли склад депутатської групи скорочується нижче встановленої  законом  чисельності, вона після 15 днів оголошується головою обласної ради розпущеною.

42.12. Жодна депутатська фракція (група) не має права виступати від імені обласної ради.

42.13. Уповноважені представники депутатських фракцій (груп) входять до складу президії обласної ради.

42.14. Депутати, депутатські фракції (групи) мають право на висвітлення своєї позиції з питань діяльності ради в обласних засобах масової інформації, засновником яких є обласна рада.

42.15. Організаційне забезпечення діяльності депутатських фракцій  (груп) покладається на виконавчий апарат обласної ради.

 

 

 

 

 

Глава 13.

ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

43. Порядок обрання, термін повноважень, підзвітність  голови обласної ради.

 

43.1. Голова обласної ради обирається обласною радою шляхом таємного голосування  з числа її депутатів на строк повноважень ради.

Голова обласної ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» випадків:

- якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови обласної ради може бути внесено на розгляд обласної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Звільнення голови обласної ради з посади не має наслідком припинення ним повноважень депутата обласної ради.

43.2.Повноваження голови обласної ради вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата обласної ради в разі:

- звернення з особистою заявою до обласної ради про складення ним повноважень голови обласної ради;

- порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

Зазначені повноваження голови обласної ради припиняються, а відповідна особа  звільняється з посади голови обласної ради з дня прийняття обласною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

43.3. Голова обласної ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

43.4. У своїй діяльності голова Тернопільської обласної ради є підзвітним раді.

 

44. Права та обов’язки голови обласної ради:

 

44.1.Скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради.

44.2.Забезпечує підготовку сесій ради і питань, що виносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх  виконанням.

44.3.Представляє  раді кандидатури для обрання на посади першого  заступника, заступника  голови ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання.

44.4.Вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради.

44.5.Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

44.6.Організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень.

44.7.Організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

44.8.Організує роботу президії ради.

44.9.Призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради.

44.10.Здійснює керівництво виконавчим  апаратом ради.

44.11.Є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату.

44.12.Підписує рішення ради, протоколи сесій ради.

44.13.Забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян.

44.14.Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради.

44.15.Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами,  керівництвом підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.

44.16.За рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження обласної ради та її органів.

44.17.Звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін.

44.18. Голова обласної ради в межах своїх повноважень  видає розпорядження.

Розпорядження підписуються головою ради, першим заступником  або заступником голови, який здійснює повноваження  голови ради.

Проекти розпоряджень погоджуються і візуються першим заступником,  заступником голови обласної ради згідно з розподілом обов’язків , керуючим справами, юридичною службою, працівниками виконавчого апарату ради, які їх готували.

Додатки до розпоряджень візуються виконавцем, підписуються керуючим справами, а в разі їх відсутності  – посадовими особами, які їх заміщають.

Для вирішення окремих питань голова обласної ради може видавати доручення, які друкуються на відповідних бланках.

Проекти доручень візуються першим  заступником,  заступником голови обласної ради згідно з розподілом обов’язків, керуючим справами, юридичною службою, працівниками виконавчого апарату ради, які їх готували.

44.19.Вирішує інші питання, доручені йому радою.

 

Глава 14.

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ТА ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

46. Порядок обрання, термін повноважень, підзвітність першого заступника та заступника голови обласної ради.

46.1. Перший заступник та заступник голови обласної ради обираються радою за поданням голови обласної ради у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата обласної ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень.

46.2.Повноваження першого заступника, заступника голови обласної ради  можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради за рішенням обласної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд обласної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

У вказаному  випадку внесення питання про дострокове припинення повноважень першого заступника чи заступника голови обласної ради рішення приймається шляхом таємного голосування і вважається прийнятим коли «за» проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

46.3. Перший заступник голови обласної ради здійснює повноваження голови обласної ради за відсутності голови обласної ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.

46.4. Заступник голови обласної ради здійснює повноваження першого заступника голови обласної ради, у тому числі  повноваження голови обласної ради у випадку, коли  перший заступник голови обласної ради здійснює  повноваження голови обласної ради і він відсутній  або не має можливості виконувати  свої обов’язки  з інших причин.

46.5. Перший заступник та заступник  голови ради працюють у раді на постійній основі, не можуть мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Перший заступник та заступник голови ради у своїй діяльності є підзвітні раді та виконують функціональні  обов’язки відповідно до затвердженого головою обласної ради  розподілу обов’язків.

 

 

 

Глава 15.

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

47.Постійні комісії обласної ради.

 

47.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з  числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань,  які належать до їх  відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

47.2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень за поданням голови Тернопільської обласної ради у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

До складу постійної комісії не можуть входити голова  обласної ради,  перший заступник та заступник голови ради.

 

48. Перелік постійних комісій, які діють в Тернопільській обласній раді:

 

48.1. З  питань  регламенту,  депутатської   етики  та   організації    роботи

обласної ради.

48.2. З питань бюджету.

48.3. З питань соціально-економічного розвитку, промислової політики,   транспорту та зв’язку, інвестицій, підприємництва, зовнішньоекономічної діяльності.

48.4. З питань планування територій, архітектури, будівництва, будівельної індустрії, дорожнього і житлово-комунального господарства та благоустрою територій.

48.5. З питань енергозабезпечення, енергозбереження, науково-технічного розвитку та інноваційних технологій.

48.6. З питань агропромислового комплексу та земельних відносин .

48.7. З питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування .

48.8. З питань законності та правової політики, здійснення    демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави.

48.9. З питань соціальної політики та праці, міграції, у справах   пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

48.10. З питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, туризму та

курортно-рекреаційної діяльності.

48.11. З питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства і дитинства.

48.12. З питань духовності, культури, свободи слова та інформації.

 

49. Повноваження та організація роботи постійних комісій Тернопільської обласної ради.

 

49.1. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

49.2. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, готують висновки з цих питань.

49.3. Постійні комісії за дорученням ради, голови, першого заступника та  заступника голови обласної  ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, – обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках -  на розгляд обласної ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

49.4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

49.5. Організація роботи  постійної комісії обласної ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії,  представляє комісію у відносинах з іншими органами,  об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами,  організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює  заступник голови комісії або секретар комісії.

49.6. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

49.7. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

49.8. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.  Про результати розгляду і вжиті  заходи повинно бути  повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

49.9. Постійна  комісія для вивчення питань,  розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради,  голови ради,  першого заступника, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

49.10. Спільне засідання постійних комісій є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж  половина складу відповідних постійних комісій.

Якщо в окремої постійної комісії відсутній кворум, то присутні депутати такої комісії беруть участь у спільному засіданні з правом дорадчого голосу.

49.11.За домовленістю з головами постійних комісій веде спільне засідання комісій і головує на ньому  голова однієї з постійних комісій, які беруть участь у спільному засіданні.

49.12. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. За рішенням обласної ради  голова постійної комісії з питань бюджету може працювати на постійній основі.

49.13. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

49.14.Перелік, функціональна спрямованість  і порядок організації  роботи постійних комісій визначаються регламентом обласної ради п’ятого скликання та положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

 

50. Тимчасові контрольні комісії ради.

 

50.1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань,  що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

50.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

50.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з  роботою  комісії.

50.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради,  яка створила цю комісію.

51. Лічильна комісія.

51.1.Лічильна комісія обирається для організації голосувань обласної ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час таємного голосування з обрання  голови обласної ради, першого заступника та  заступника голови ради , а також у разі  необхідності при прийнятті інших рішень обласної ради, розглядає звернення депутатів обласної ради, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, в разі необхідності здійснює контроль за використанням електронної системи підрахунку голосів.

51.2.Лічильна комісія обирається обласною радою з числа депутатів обласної ради з урахуванням принципу пропорційного представництва  наявних депутатських  фракцій (груп) у кількості, визначеній радою, на строк повноваження ради.

51.3.Лічильна комісія на своєму засіданні обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії. Голова, заступник, секретар не можуть бути представниками однієї депутатської фракції чи групи.

51.4.Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

51.5.В роботу лічильної комісії не можуть втручатися депутати обласної ради, які не входять до її складу, а також інші особи, які запрошені на пленарне засідання обласної ради.

 

52.Секретаріат сесії  ради.

 

52.1.Для ведення протоколу пленарного засідання обласної ради, здійснення організаційно-технічних заходів і виконання доручень головуючого на пленарному засіданні чи обласної ради відкритим голосуванням обирається секретаріат сесії у  кількості, визначеній радою.

До складу секретаріату сесії обирається по одному представнику  від депутатських  фракцій (груп), які зареєстровані в обласній раді.

52.2.За рішенням обласної ради секретаріат сесії ради  обирається на першій сесії обласної ради  на  весь строк повноважень ради.

Секретаріат сесії організує ведення необхідних матеріалів пленарних засідань ради, запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, внесені на пленарному засіданні, запитання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали депутатів у якості офіційних документів сесії, дає роз’яснення депутатам з питань роботи сесії.

52.3.Після завершення пленарного засідання секретаріат сесії подає  виконавчому апарату обласної  ради матеріали, що надійшли під час роботи пленарного засідання, для оформлення  відповідного протоколу.

 

 

Глава 16.

ПРЕЗИДІЯ ОБЛАСНОЇ  РАДИ

 

 

53. Порядок утворення та повноваження президії Тернопільської обласної ради.

 

53.1.Обласна рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

53.2.До складу президії ради входять голова ради, перший заступник та заступник голови ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

53.3. Президія ради діє на основі положення про неї, що затверджується радою.

 

       Глава  17.

                    

ПОГОДЖУВАЛЬНА РАДА

ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ РАДІ

 

54. Погоджувальна рада депутатських фракцій у Тернопільській обласній  раді (далі-погоджувальна рада) створюється як дорадчий орган для оперативного розгляду питань  порядку денного пленарних засідань обласної ради, черговості розгляду питань на них, вирішення інших організаційних питань роботи Тернопільської обласної ради.

 

55. До складу погоджувальної ради входять голова обласної ради, перший заступник і заступник голови обласної ради, уповноважені представники депутатських фракцій в обласній раді.

У разі відсутності уповноваженого представника депутатської фракції в обласній раді за її дорученням у засіданні погоджувальної ради бере участь заступник уповноваженого представника депутатської фракції в обласній раді .

 

56. Головує на засіданнях погоджувальної ради голова обласної ради, а в разі його відсутності – перший заступник або заступник голови обласної ради, який здійснює  повноваження голови обласної ради.

 

57. У засіданнях погоджувальної ради мають право брати участь:

57.1.Голова тимчасової контрольної комісії обласної ради, якщо на засіданні погоджувальної ради розглядаються питання, віднесені до повноважень такої комісії.

57.2.Відповідальні працівники виконавчого апарату обласної ради, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення проведення погоджувальної ради та пленарних засідань обласної ради.

 

58.Погоджувальна рада проводить свою роботу у формі засідань.

Засідання погоджувальної ради є правочинним за умови присутності на ньому не менше 2/3 її складу.

 

59. Засідання погоджувальної ради скликаються головою обласної ради, а в разі його відсутності – першим заступником або заступником голови обласної ради, який здійснює повноваження голови обласної ради.

 

60.Робота погоджувальної ради здійснюється гласно, її засідання є відкритими, за винятком прийняття рішення про проведення закритого засідання.

 

61.На кожному засіданні погоджувальної ради ведеться протокол засідання, який підписується головуючим на засіданні.

 

62.Погоджувальна рада приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини складу погоджувальної ради.

 

63.Про прийняті погоджувальною радою рішення головуючий на початку пленарного засідання обласної ради інформує депутатів.

 

Глава 18.

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

64.Порядок дострокового припинення повноважень обласної ради.

 

64.1.Відповідно до статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  повноваження обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

64.1.1.Якщо обласна рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом.

64.1.2.Якщо сесії обласної ради не проводяться без поважних причин не менше одного разу на квартал або обласна рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

64.1.3.За наявності підстав, передбачених  частиною першою статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення суду про визнання актів обласної ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради  Верховна Рада України може призначити позачергові вибори обласної ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів обласної ради може порушуватись перед Верховною Радою України головою обласної державної адміністрації.

Обласна рада, якщо стосовно неї Верховна Рада України прийняла рішення про проведення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу  обласної ради.

 

 

 

 

 

 

Глава 19.

ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

65. Порядок утворення, повноваження та організація роботи виконавчого апарату обласної ради.

 

65.1.Виконавчий апарат обласної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами.

65.2.Виконавчий апарат обласної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню обласною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами,  місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

65.3. Виконавчий апарат ради утворюється обласною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання  встановлюються радою  за поданням  голови обласної  ради.

65.4. Виконавчий апарат обласної  ради  за посадою очолює голова обласної ради.

 

 

РОЗДІЛ III.

ПЕРЕХІДНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

66. Відповідно до частини чотирнадцятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» порядок проведення першої сесії Тернопільської обласної ради, порядок обрання голови, першого заступника та заступника голови обласної ради, скликання чергової та позачергової сесії обласної ради, призначення пленарних засідань обласної ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень обласної ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначається регламентом ради. До прийняття регламенту обласної ради шостого скликання застосовується регламент обласної ради, що діяв у п’ятому скликанні.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату Тернопільської обласної ради                                              І.Б.Дулеба