Положення про постійні комісії

1. Загальні положення.

Постійні комісії ради є органами Тернопільської обласної ради, відповідальні перед нею і їй підзвітні.

Постійні комісії ради обираються радою з числа депутатів Тернопільської обласної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Депутат обласної ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова, заступник, секретар та члени постійних комісій обираються радою за пропозицією голови обласної ради. Питання структури комісій вирішуються відповідною комісією.

Всі члени комісії мають рівні права.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова обласної ради, заступники голови обласної ради.

Протягом строку своїх повноважень обласна рада може утворювати нові постійні комісії ради, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

2. Повноваження постійних комісій.

Постійні комісії Тернопільської обласної ради:

  • беруть участь у розробці заходів щодо реалізації доручень виборців, сприяють їх виконанню, здійснюють контроль за їх виконанням;
  • попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії Тернопільської обласної ради за дорученням ради або за власною ініціативою:

  1. попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, обласного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, охорони навколишнього природного середовища, інші питання, які вносяться на розгляд ради;
  2. розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

За дорученням ради, голови, заступників голови обласної ради або за власною ініціативою постійні комісії:

  1. вивчають діяльність з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
  2. здійснюють контроль за виконанням рішень ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
  3. розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян. Робота із заявами і скаргами громадян проводиться у відповідності з Законом України “Про звернення громадян” та Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”. Відповідальність за своєчасний, повний і об’єктивний розгляд звернень громадян, прийняття по них рішень та за повідомлення громадян про результати розгляду покладається на голів постійних комісій.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень усіх форм власності необхідні матеріали і документи.

Висновки та рішення постійних комісій ради мають рекомендаційний характер.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.