Тернопільська обласна рада » Обласні програми http://www.obl-rada.te.ua Офіційна сторінка Тернопільської обласної ради. Sat, 05 Sep 2015 10:20:53 +0000 uk hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.6 Програма розвитку біатлону в Тернопільській області на 2012-2014 роки http://www.obl-rada.te.ua/dokumenty/oblasni-prohramy/prohrama-rozvytku-biatlonu-v-ternopilskiy-oblasti-na-2012-2014-roky.html http://www.obl-rada.te.ua/dokumenty/oblasni-prohramy/prohrama-rozvytku-biatlonu-v-ternopilskiy-oblasti-na-2012-2014-roky.html#comments Thu, 10 Oct 2013 08:19:17 +0000 Vitaliy http://www.obl-rada.te.ua/?p=19467 http://www.obl-rada.te.ua/dokumenty/oblasni-prohramy/prohrama-rozvytku-biatlonu-v-ternopilskiy-oblasti-na-2012-2014-roky.html/feed 0 Програма розвитку виставково-ярмаркової діяльності в Тернопільській області на 2011-2013 роки у новій редакції http://www.obl-rada.te.ua/dokumenty/oblasni-prohramy/prohrama-rozvytku-vystavkovo-yarmarkovoyi-diyalnosti-v-ternopilskiy-oblasti-na-2011-2013-roky-u-noviy-redaktsiyi.html http://www.obl-rada.te.ua/dokumenty/oblasni-prohramy/prohrama-rozvytku-vystavkovo-yarmarkovoyi-diyalnosti-v-ternopilskiy-oblasti-na-2011-2013-roky-u-noviy-redaktsiyi.html#comments Thu, 10 Oct 2013 08:04:12 +0000 Vitaliy http://www.obl-rada.te.ua/?p=19464 http://www.obl-rada.te.ua/dokumenty/oblasni-prohramy/prohrama-rozvytku-vystavkovo-yarmarkovoyi-diyalnosti-v-ternopilskiy-oblasti-na-2011-2013-roky-u-noviy-redaktsiyi.html/feed 0 Програма вшанування українців, постраждалих у ХХ столітті внаслідок окупаційних режимів, на 2011-2012 роки http://www.obl-rada.te.ua/dokumenty/oblasni-prohramy/prohrama-vshanuvannya-ukrayintsiv-postrazhdalykh-u-khkh-stolitti-vnaslidok-okupatsiynykh-rezhymiv-na-2011-2012-roky.html http://www.obl-rada.te.ua/dokumenty/oblasni-prohramy/prohrama-vshanuvannya-ukrayintsiv-postrazhdalykh-u-khkh-stolitti-vnaslidok-okupatsiynykh-rezhymiv-na-2011-2012-roky.html#comments Thu, 10 Oct 2013 07:50:55 +0000 Vitaliy http://www.obl-rada.te.ua/?p=19461 http://www.obl-rada.te.ua/dokumenty/oblasni-prohramy/prohrama-vshanuvannya-ukrayintsiv-postrazhdalykh-u-khkh-stolitti-vnaslidok-okupatsiynykh-rezhymiv-na-2011-2012-roky.html/feed 0 Програма розвитку патронажної служби в області на 2012-2016 роки http://www.obl-rada.te.ua/dokumenty/oblasni-prohramy/prohrama-rozvytku-patronazhnoyi-sluzhby-v-oblasti-na-2012-2016-roky.html http://www.obl-rada.te.ua/dokumenty/oblasni-prohramy/prohrama-rozvytku-patronazhnoyi-sluzhby-v-oblasti-na-2012-2016-roky.html#comments Thu, 10 Oct 2013 07:41:59 +0000 Vitaliy http://www.obl-rada.te.ua/?p=19458 http://www.obl-rada.te.ua/dokumenty/oblasni-prohramy/prohrama-rozvytku-patronazhnoyi-sluzhby-v-oblasti-na-2012-2016-roky.html/feed 0 Програма “Молодь Тернопільщини” на 2011-2015 роки http://www.obl-rada.te.ua/dokumenty/oblasni-prohramy/prohrama-molod-ternopilschyny-na-2011-2015-roky.html http://www.obl-rada.te.ua/dokumenty/oblasni-prohramy/prohrama-molod-ternopilschyny-na-2011-2015-roky.html#comments Wed, 09 Oct 2013 13:12:09 +0000 Vitaliy http://www.obl-rada.te.ua/?p=19455 http://www.obl-rada.te.ua/dokumenty/oblasni-prohramy/prohrama-molod-ternopilschyny-na-2011-2015-roky.html/feed 0